Saturday, October 28, 2006

On the Saints and the Souls...


The Glory of all the Saints in Heaven...

November 1, 2006 - Solemnity of All the Saints
Matthew 5: 1 - 12
1 Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down his disciples came to him.
2 And he opened his mouth and taught them, saying:
3 "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
4 "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
5 "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
6 "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
7 "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
8 "Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
9 "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
10 "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
11 "Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.
12 Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so men persecuted the prophets who were before you
___________________The Poor Souls in Purgatory...

November 2, 2006 - Commemoration of all the Faithful Departed
John 11: 17 - 27
17 Now when Jesus came, he found that Laz'arus had already been in the tomb four days.
18 Bethany was near Jerusalem, about two miles off,
19 and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother.
20 When Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, while Mary sat in the house.
21 Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died.
22 And even now I know that whatever you ask from God, God will give you."
23 Jesus said to her, "Your brother will rise again."
24 Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection at the last day."
25 Jesus said to her, "I am the resurrection and the life; he who believes in me, though he die, yet shall he live,
26 and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this?"
27 She said to him, "Yes, Lord; I believe that you are the Christ, the Son of God, he who is coming into the world."

_______________


Ninais ng Diyos na tayong lahat ay magkaisa sa iisang katawan, ang Simbahan. kaya nga, tayong lahat ay mapapalad, kasi ating pinagdiriwang ang dalawa sa mga dakilang kapistahan ng ating Simbahan. ang tawag ng iba sa dalawang araw na ito ay UNDAS, ang iba, Todos Los Santos, ang iba, Araw ng mga Patay... pero in one sense, iisang kahulugan lang. Pinahahayag nito ang iisang Katawang Mistiko ni Kristo, ang Simbahan.

Ang Simbahang Matagumpay, o ang mga Santong maluwalhating nabuhay sa Mundo...

Ang Simbahang Nakikibaka, o sa ibang salita... tayo.

Ang Simbahang nagdurusa, o ang mga banal na kaluluwa sa Purgatoryo.

pero paano nga ba tayong nagiging isa?

humihingi tayo ng tulong sa mga Santo, at sa mga kaluluwa.

humihingi sa atin ang mga kaluluwa ng tulong at panalangin, gayon din naman, tinutulungan nila tayo sa paggabay sa atin.

humihingi ang mga Banal sa Diyos ng mga biyaya't grasyang kailangan natin, at ginagabayan tayo.

ganoon lang naman.

nawa, sa pamamagitan ng dalawang araw na ito, ay mas lalo nating maunawaan na tayo ay kaisa ng mga Banal at ng mga kaluluwa sa mga pakikibaka dito sa mundo.

Siya Nawa.

No comments:

Post a Comment